Generation Gap ช่องว่างระหว่างวัยในองค์กร

หลายคนอาจเคยประสบปัญหาในการทำงานกับคนที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน เช่น สื่อสารกับป้าแผนกข้าง ๆ ไม่เข้าใจ น้องพนักงานใหม่งานไม่ได้ดั่งใจ นั้นเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา Generation Gap
ในการทำงานในองค์กรของเรา เพราะช่วงเวลาการเติบโตของคนแต่ละวัยมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันจึงทำให้วิถีชีวิต วิธีคิดของคนแต่ละยุคแตกต่างกันจึงทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน

วันนี้ Ensure มีวิธีในการอยู่ร่วมกับคนต่างวัยเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยหรือแก้ปัญหา Generation Gap ที่เกิดขึ้นในองค์กรมานำเสนอดังนี้ค่ะ

  1. เรียนรู้ว่าตนเองและเพื่อนร่วมงานว่าแต่ละคนอยู่ในวัยใด มีวิธีคิดและความเชื่ออย่างไรเพื่อที่จะได้เข้าใจเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้น และยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้น เพื่อลดปัญหาในการทำงาน
  2. เมื่อเข้าใจตนเองและเพื่อนร่วมงานแล้ว สิ่งต่อมาคือเปิดใจให้กว้างเพื่อที่จะรับฟังและเข้าใจพฤติกรรมของคนแต่ละวัย ยอมรับซึ่งกันและกัน
  3. มุ่งเน้นเป้าหมายเดียวกันในการทำงาน การมีเป้าหมายที่ชัดเจนและทำความเข้าใจกับเป้าหมายร่วมกันของทุกคนในองค์กรจะสามารถสร้างความสำเร็จให้องค์กรได้
  4. เชื่อมั่นในความแตกต่าง เพราะความแตกต่างจะนำมาซึ่งความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์
    ที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงในความแตกต่างที่เราจะได้รับความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์ของคนแต่ละช่วงวัยที่จะนำมาพัฒนาตัวเราเองและงานขององค์กร
  5. พยายามมองหาสิ่งที่สนใจเหมือนกันมาทำร่วมกัน หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เช่น การดูหนัง
    ฟังเพลง ออกกำลังกาย ฯลฯ เพื่อจะได้เข้าใจกันและพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น เพราะในความแตกต่างของช่วงวัยย่อมมีความเหมือนหรือคล้ายกันซ้อนอยู่

 

การอยู่ร่วมกันหรือทำงานร่วมด้วยกันย่อมมีความแตกต่างเกิดขึ้นเสมอ แต่สิ่งที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข คือ การเคารพความแตกต่างซึ่งกันและกัน การให้เกียรติกัน ไม่ก้าวก่ายงานหรือเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น ร่วมถึงการสร้างพื้นที่ความปลอดภัยให้คนในองค์กร